Activitats Esportives

Més de cinquanta Extraescolars on triar !

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER LA PRÀCTICA ESPORTIVA 2020-21

Les subvencions IBE són ajudes econòmiques per la pràctica d’activitats extraescolars esportives destinades a infants i adolescents de 6 a 17 anys. La subvenció s’adreça a les unitats familiars que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 9.000 € per cada membre de la unitat familiar. L’infant ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona.

Passes per realitzar la sol·licitud: 

  1. Omplir la inscripció de l’activitat esportiva desitjada (segons escola a través de l’AFA/AMPA o a través de www.diversesplai.cat. Aquesta informació la trobareu als fulls informatius de les activitats extraescolars de cada escola).
  2. Obtenir el certificat digital IDCAT. Aquest és l’enllaç per fer-ho.  
  3. Iniciar la sol·licitud online.
  4. Seguir les passes per completar la tramitació. En alguns casos serà necessari annexar documents de separació o divorci, justificació d’ingressos en cas de no fer la renda, tutor no progenitor, etc. Veure aquí la informació completa de com omplir el formulari i els casos en què s’ha de presentar documentació.
  5. La resolució es comunicarà a les famílies mitjançant SMS o correu electrònic.

SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA 2020-21

Las subvenciones IBE son ayudas económicas a la práctica de actividades extraescolares deportivas destinadas a alumnado de 6 a 17 años. La subvención se dirige a las unidades familiares que tengan unos ingresos iguales o inferiores a 9.000 € por cada miembro de la unidad familiar. El alumno tiene que estar empadronado en la ciudad de Barcelona.   

Pasos para realizar la inscripción: 

  1. Rellenar la inscripción de la actividad deportiva deseada (según escuela a través del AFA/AMPA o a través de www.diversesplai.cat. Esta información la encontraréis en las hojas informativas de las actividades extraescolares de cada escuela).
  2. Obtener el certificado digital IDCAT. Este es el enlace para hacerlo. 
  3. Iniciar la solicitud online.
  4. Seguir los pasos para completar la tramitación. En algunos casos será necesario anexar documentos de separación o divorcio, justificación de ingresos en caso de no hacer la renta, tutor no progenitor, etc. Ver aquí la información completa de cómo rellenar el formulario y los casos en que se debe presentar documentación.
  5. Tanto la resolución como la cuantía subvencionada se comunicará por medio de SMS.

Full informatiu / Hoja informativa: clic AQUÍ.

Codi de la vostra activitat / Código de vuestra actividad: clic AQUÍ. 

*

A Diver´s enfoquem les nostres activitats esportives pensant en l´ assoliment d´ objectius com el valor de la cooperació, l´ esforç i la superació personal, l´ organització, la disciplina, l´ acceptació, la confiança, la salut, i naturalment, el coneixement dels reglaments dels diferents jocs i esports.

A més, cada activitat té la seva metodologia i objectius específics.

En el desenvolupament de les activitats esportives, defugim la competitivitat mal entesa, i entén la cooperació com a millor mètode per al treball en valors.

En aquesta línia pedagògica, Diver´s compta amb un projecte únic i innovador, que dóna una orientació diferent a les normes i als sistemes de puntuacions dels esports, amb la finalitat d´ assolir els valors del treball en equip, del respecte i de la integració, entre d´ altres.

Les propostes per a infants de secundària són les mateixes que les ofertes per a primària. Els temaris s´ ajusten adequadament a les edats dels participants.

Som Extraescolars Esportives 1
noticies del centre infantil
Som Extraescolars Esportives 3