Full d’ Inscripció Casal d’ Estiu Escola Poeta Foix

DADES PERSONALS DE L' INFANT

Nom i cognoms

Curs actual

Escola

Edat actual

Data de naixement
ddmm aaaa

Adreça

Població

Codi postal

Número CATSALUT

Talla de la samarreta

Sol·licita beca?
 Si No

Si el seu infant té Necessitats Especials certificades, sol·licita monitor de suport?
 Si No

ASSISTÈNCIA AL CASAL (Marqueu els torns en els que voleu participar i seleccioneu l'horari. També indiqueu si utilitzareu el Servei d'Acollida Matinal.)

Marqueu el/s torn/s:
 1ER TORN 25 AL 29 DE JUNY 2ON TORN 2 AL 6 DE JULIOL 3ER TORN 9 AL 13 DE JULIOL 4RT TORN 16 AL 20 DE JULIOL 5È TORN 23 AL 27 DE JULIOL

Horari de cada torn (9 a 13h, 9 a 15h amb dinar, 9 a 13h i 15 a 17h sense dinar, 9 a 17h amb dinar):

Acollida Matinal
 7:30 8:00 8:30 NO

DADES PERSONALS DE LA FAMÍLIA

Nom i cognoms pare/mare:

DNI:

Telèfon:

Email:

Nom i cognoms pare/mare:

DNI:

Telèfon:

Email:

Nom i cognoms altres persones de contacte:

DNI:

Telèfon:

Email:

DADES MÈDIQUES I D' INTERÈS

Té alguna diversitat funcional i/o NNEE? Quina?

Pateix malalties cròniques? Quines?

Pateix alguna malaltia amb freqüència? Quina? Com cal actuar?

Al·lèrgies? Tipus? Reacció de l' infant i com cal actuar?

Pren algun medicament? (Veure autorització)

Intoleràncies alimentàries? Quines?

Sap nedar?
 Si No

Porta taps a les oïdes a la piscina?
 Si No

En els trajectes en autocar, es mareja fàcilment?

Altres dades d' interès que ens ajudin a conèixer millor l' infant

DADES BANCÀRIES

Nº de compte (IBAN) - (24 dígits)


AUTORITZACIONS

AUTORITZACIÓ D' ASSISTÈNCIA AL CASAL

En/na * amb DNI *, autoritzo al meu fill/a * a assistir al Casal d´ Estiu en les condicions establertes en la programació i les autoritzacions pertinents descrites en aquest full.
Així mateix, declaro que no pateix cap malaltia que l' impedeixi participar a l' activitat esmentada. Faig extensiva la pertinent autorització a les decisions medic-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d' extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa, si ha estat impossible la meva localització.


Barcelona, a ddmm aaaa*

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA

Autoritzo que durant l' activitat del Casal d' Estiu puguin recollir al meu fill/a a la finalització de l' activitat, les persones següents:

Nom i cognoms:

DNI:

Telèfon:

Relació amb l' infant:

Nom i cognoms:

DNI:

Telèfon:

Relació amb l' infant:

Autoritzo que el meu fill/a marxi sol/a del Casal d' Estiu un cop finalitzada l' activitat, sense ser acompanyat per cap persona adulta.
 Si No

AUTORITZACIÓ PER A L' ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Autoritzo a l' equip de monitoratge del Casal d' Estiu a administrar la medicació indicada a l' infant titular d' aquesta inscripció.

Nom del medicament:

Horaris:

Quantitats:

Sistema d' administració del medicament:

AUTORITZACIÓ SOBRE DRETS D' IMATGE

Autoritzo que l' imatge del meu fill/a pugui aparèixer a les fotografies i/o vídeos corresponents a les activitats del Casal d' Estiu i puguin publicar-se al lloc web de Diver's, així com a publicacions d' àmbit promocional, educatiu i cultural, NO comercial, de l' entitat.
 Si No

Captcha
captcha

Introduir el codi

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Diver’s Associació d’ Esplai., amb CIF G-63923916 i domicili social situat al Passatge Canadell 2 Bis, 08025, Barcelona, amb la finalitat d’ atendre les seves consultes y remetre’l informació relacionada que pugui esdevenir del seu interès. En compliment de la normativa vigent, Diver’s Associació d’  Esplai informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per satisfer els preceptes anteriorment esmentats.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet  a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a emprar-les amb les finalitats esmentades.

Diver’s Associació d’ Esplai informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Diver’s Associació d’ Esplai es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’ acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l’ adreça postal indicada més amunt, o a l’ adreça de correu electrònic diversesplai@gmail.com.

Tanmateix, l’ informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Diver’s Associació d’ Esplai, adreçant-se per escrit al correu electrònic dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

També podrà adreçar-se a l’ Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l’ enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de Diver’s Associació d’ Esplai.